HARLEY OWNERS GROUP TROJA CHAPTER
Historie klubuAkceVzkazyRoute 66Route66USA 06USA 06MOSKVA 07MOSKVA 07Kontakt

Historie klubu

V červenci roku 2003 byl Chapter Troja Czech Republic schválen HOGem a dne 19.4.2004 byl registrován jako občanské sdružení v ČR. Hlavním cíl sdružení je sdružovat majitele motocyklů Harley-Davidson a vytvářet podmínky pro klubový život. Chapter Troja Czech republic vznikl v Hradci Králové za podpory dealera Harley-Davidson a jeho záměrem je šíření životního stylu Harley-Davidson.

Smlouva o sdružení
občanského sdružení
Troja Chapter
Czech Republic

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Založení sdružení

Zakládajícími členy sdružení jsou:

1) Ing.Karel Šťastný, bytem Praha 8, Líbeznická 334/27
2) Allain Schneider, bytem Kradec Králové, Jana Černého 31/16
3) Jaroslav Spolek, bytem Opatovice nad Labem, Stéblová 66Sdružení vzniká registrací.


Článek 2
Jméno a sídlo sdružení

1. Název sdružení: Troja Chapter Czech Republik (dále jen sdružení)

2. Sídlo sdružení: Hradec Králové, Jana Černého 31, 503 41

3. IČ0 266 62 124


Článek 3
Cíl sdružení

Cílem sdružení je:
1) Sdružovat majitele motocyklů Harley-Davidson, kteří jsou členové HOG/ Harley Owners Group/ za účelem pořádání společných motoristických akcí, výměny zkušeností a vzájemné pomoci
2) Úzce spolupracovat se „sponzorujícím dealerem“ Harley-Troja s.r.o. na propagaci značky Harley-Davidson
3) Organizování a pořádání motorkářských akcí pro členy sdružení a i pro veřejnost
4) Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností
5) Budovat, provozovat a udržovat zařízení a majetek, která vlastní nebo užívá

6) Vést své členy ve sdružení k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim informovanost v oblasti motoristického sportu a dbát na osvětu v oblasti silničního provozu.
7) Hájit zájmy sdružení a za tím účelem spolupracovat s orgány obce, ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci


Článek 4
Doba trvání sdružení

Sdružení vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

II.
ČLENSTVÍ


Článek 5
Vznik členství

1. Členství ve sdružení vzniká při splnění podmínek daných touto smlouvou
· při založení sdružení dnem vzniku sdružení,
· za trvání sdružení přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné přihlášky.

2. O členství dalších uchazečů o členství, je sdružení povinno rozhodnout do 30-ti dnů ode dne doručení jejich řádné přihlášky. Rozhodnutí musí být uchazeči oznámeno doporučeným dopisem nebo písemně proti podpisu.


Článek 6
Podmínky členství

1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním sdružení.

2. Členství dalších osob než zakládajících členů vzniká dnem, kdy valná hromada rozhodne o přijetí uchazeče za člena. K přihlášce uchazeče o členství musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného a členského příspěvku.

3. Sdružení vrátí zápisné a členský příspěvek uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30-ti dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí členství.

4. Členský příspěvek činí 1.200,-- Kč (jedentisícdvěstě korun českých) a zápisné činí 500,-- Kč (pětset korun českých).

Článek 7
Přechod a převod členství

1. Smrtí člena nepřechází jeho členství ve sdružení na právní nástupce.

2. Převod práv a povinností spojených s členstvím ve sdružení na základě dohody se nepřipouští.

Článek 8
Členská práva a povinnosti

1. Člen sdružení má právo zejména:
a) účastnit se jednání a rozhodování valné hromady,
b) být volen do orgánů sdružení, má-li způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 let
c) účastnit se veškeré činnosti sdružení a požívat výhod, které sdružení poskytuje.
d) Nosit označení sdružení na viditelném místě oblečení při veřejných akcích

2. Člen sdružení je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení,
b) platit včas a předepsaným způsobem členské příspěvky,
c) přispívat svojí činností a chováním k dobrému jménu sdružení
Článek 9
Zápisné a členský příspěvek člena sdružení

1. Člen sdružení platí zápisné a členský příspěvek.

2. Zápisné ve výši 500,-- Kč (pětset korun českých) je splatné v den podání přihlášky do sdružení.

3. Členský roční příspěvek činí 1.200,-- Kč (jedentisícdvěstě korun českých) a každý člen sdružení je povinen jej uhradit nejpozději do 31. ledna (třicátéhoprvního ledna) kalendářního roku, v němž členství ve sdružení trvá. Členský příspěvek uchazeče o členství ve sdružení je splatný v den podání přihlášky do sdružení.
Článek 10
Členská evidence

1. Sdružení vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.

2. Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výše zápisného, členského příspěvku, datum zaplacení, případně další skutečnosti. V evidenci se bez odkladu vyznačí změny evidovaných skutečností.3. Člen sdružení má právo nahlížet do té části, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v evidenci.Článek 11
Zánik členství


1. Členství ve sdružení zaniká:
a) dohodou,
b) smrtí člena,
c) vyloučením,
d) zánikem sdružení
e) dobrovolným vystoupením člena.


2. Zánik členství dohodou
Dohodu o skončení členství uzavírají sdružení a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem.


3. Zánik členství úmrtím člena
Členství ve sdružení zaniká smrtí.


4. Zánik členství vyloučením člena
4.1. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže tento:
a) závažným způsobem, nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené stanovami, zejména
· užívá majetek sdružení tak, že sdružení vzniká škoda,
· je v prodlení s úhradou členského příspěvku delším než tři měsíce,
b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti sdružení, jeho majetku, případně proti členům sdružení, nebo pokud jinak závažným způsobem narušuje činnost sdružení.


4.2. Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy sdružení zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

4.3. Výstraha a rozhodnutí o vyloučení ze sdružení musí být členovi doručeny - doporučeným dopisem nebo písemně proti podpisu.


5. Zánik členství zánikem sdružení
Členství zaniká dnem zániku sdružení.

1. Zánik členství dobrovolným vystoupením člena

Vzhledem k tomu, že členství ve sdružení je založeno na zásadě dobrovolnosti, může každý člen ze sdružení svobodně vystoupit a tím zaniká jeho členství.
III.
ORGÁNY SDRUŽENÍ

Článek 12

1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výkonný výbor


Článek 13
Valná hromada


1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, složená ze zakládajících členů sdružení uvedených v článku 1 této smlouvy a dalších přijatých členů.

Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se sdružení a jeho činnosti. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů sdružení, popř. výkonný výbor nebo jeho předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takovéhoto podnětu.
2. Valná hromada zejména:


1) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice sdružení
2) rozhoduje o přijetí a změnách stanov sdružení
3) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku sdružení, členské příspěvky a příspěvky jiným organizacím
4) stanoví hlavní směry činnosti sdružení pro příští období
5) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy ve kterých upraví vnitřní vztahy sdružení

K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň dvou členů valné hromady za přítomnosti všech členů valné hromady. Pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Valná hromada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka. O složení valné hromady a rozdělení funkcí pro první funkční období (dobu tří let) se zakládající členové dohodli takto:


Předseda: Ing. Karel Šťastný, bytem Praha 8, Líbeznícká 334/27
Místopředseda: Allain Schneider, r,č. 700504/3045, bytem Kradec Králové, Jana Černého 31/16
Tajemník: Jaroslav Spolek, r.č. 550617/0917 , bytem Opatovice nad Labem, Stéblová 66


Jménem sdružení vystupuje a jedná předseda, místopředseda nebo tajemník samostatně a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu sdružení připojí svůj podpis.

IV.
HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Článek 15
Majetek sdružení

1. Majetek sdružení tvoří:
· Příspěvky členů sdružení
· Příspěvky a dotace od sportovních klubů
· Dary
· Příjmy z podnikatelské činnosti / pořádání motoristických akcí/
· Státní příspěvky, dotace jiných organizací či osob


Článek 16
Zásady hospodaření1. Sdružení vede předepsané účetnictví a evidenci.

2. Vždy k 31. prosinci běžného roku provede se účetní závěrka, podléhající schválení valnou hromadou.

3. Součástí roční účetní závěrky je návrh na rozdělení zisku na činnost sdružení.

4. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor.

5. Hospodaření s majetkem upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku sdružení a ostatního majetku.

6. Vlastní hospodářská činnost sdružení se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou.


V.
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SDRUŽENÍ

Článek 17
Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním
b) sloučením s jiným sdružením
c) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ministerstva“).

1. O dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením rozhoduje valná hromada. Výkonný výbor sdružení, oznámí tuto skutečnost do 15 dnů ministerstvu vnitra.
2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.
3. Při zániku sdružení podle odstavce 1 písm. a),b) provede majetkové vypořádání valná hromada, která určí osobu, která majetkové vypořádání provede.


Článek 18
Závěrečná ustanovení

O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrh změn stanov zašle valná hromada všem členům sdružení společně s pozvánkou na jednání valné hromady.

Změnu stanov oznámí sdružení písemně ministerstvu do 15ti dnů od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny.

Záležitosti neupravené v těchto stanovách se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů.


Ing.Karel Šťastný


Allain Schneider


Jaroslav Spolek

Změny ve vedení Chapteru Harley - Troja

Ve dnech 11. a 12. prosince 2004 se konala ve Vápenném Podolu v penzionu „ŠENK“ již tradiční „Troja Chapter párty“ spojená s ukončením sezóny a rozloučením s rokem 2004. Součástí oficiálního programu byly také změny ve vedení Chapteru Harley Troja Czech Republic a vyhodnocení roku 2004. Současné nové vedení Chapteru Harley Troja je následující:

Čestný předseda – Karel Šťastný
Předseda – Jaroslav Spolek
Asistent – Václav Schejbal
Pokladník – Marcela Mužátková
Tajemník –Richard Mužátko
Aktivity Officer – Milan Jakl
Road Captain – Miroslav Šum
Safety Officer – Filip Horečný
Fotograf – Ludmila Hofmanová
2004 HARLEY OWNERS GROUP TROJA CHAPTER
Reklama: